РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 16.10.2017

Длъжност: РДГ – Берковица обявява конкурс за следните длъжности: „Главен специалист - горски инспектор”, „Старши специалист - горски инспектор” и „Специалист - горски инспектор”, в дирекция „Специализирана администрация” общо 4 щатни бройки.
Звено: РДГ Берковица

О Б Я В Л Е Н И Е 

             Регионална  дирекция по  горите - Берковица, гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, ет. 3, тел. 0953/80300 на основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 1  от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № РД-16/02 от 11.09.2017 г. на директора на РДГ - Берковица

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

За следните длъжности:

- „Главен специалист - горски инспектор” в офис Берковица – 1 щатна бройка;

- „Главен специалист - горски инспектор” в офис Видин – 1 щатна бройка;

- „Старши специалист - горски инспектор” в офис Чупрене – 1 щатна бройка;

- „Специалист - горски инспектор” в офис Берковица – 1 щатна бройка,

в  дирекция „Специализирана администрация” в Регионална дирекция по горите – Берковица.

 ·         Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1. Минимални изисквания:

1.1. средно лесовъдско образование по специалността от професионално направление „Горско стопанство” и придобита квалификация „техник – лесовъд” съгласно § 1, т. 33 от ДР на Закона за горите

 

1.2. професионален опит:

 - 2 /две/ години трудов стаж по специалността за длъжността „Главен специалист - горски инспектор”;

- 1 /една/ година трудов стаж по специалността за длъжността „Старши специалист - горски инспектор”;

- за длъжността „Специалист - горски инспектор” – не се изисква.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжностите: да отговарят на условията по чл. 198 от Закона за горите и чл. 30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Материали