НачалоЛесоустройствен проект

ДГС Чупрене

ДГС Чупрене
Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 09327 433
Факс: 09327 430
Електронна поща: dlchuprene@nug.bg
Адрес: с. Чупрене, ПК 3950, обл. Видин
Отвори карта

Година: 2000
Ревизионен мериод: 0

ДГС “Чупрене” се намира в Северозападна България. На северозапад то граничи с ДГС ”Белоградчик”, на изток - с ДГС ”Монтана”, на югозапад - с държавната граница на Сърбия.
Територията на ДГС ”Чупрене” се намира в област Монтана и обхваща само землището на община Чупрене, в която се намират следните села: Чупрене, Репляна, Върбово, Горни лом, Долни лом, Търговище, Средогрив и Протопопинци.

Територията на стопанството е разположена на североизточните склонове на Западна Стара планина: в източната част на Свети Николска планина и западната на Чипровска планина, южните части на Широка планина и на част от Венеца. Горите и горските площи представляват отделни комплекси с различна големина в северната част и компактни комплекси в южната. Крайните точки на комплексите образуват неправилна овална фигура с диаметър около 21 км.

ДГС ”Чупрене” има изразено планински релеф. Средната надморска височина е около 950 метра. Най-високата точка се намира над с.Горни Лом в отдел 64 връх ”Миджур” - 2186 м н.в., който е четвърти по височина в Стара планина след върховете Ботев, Триглав и Вежен. Най-ниската точка е в отдел 175 над с. Фалковец - 225 м н.в.

Таблица 1
за разпределението на дървопроизводителната площ спрямо наклона на терена

Степен на наклона Площ (хектари) %
равно (0-4) 25.00 0.2
полегато (5-10) 143.30 0.9
наклонено (11-20) 2320.30 14.6
стръмно (21-30) 10754.80 67.4
мн.стръмно (над 31) 2703.60 17.0
Общо: 15947.00 100.0

Хидроложките условия в района на ДГС ”Чупрене” са оптимални. Хидрографската мрежа се очертава от водосборите на реките Лом, Чупренска и Върбовска.

Най-старите скали в района са старопалеозойски филити, глинести шисти, диабази и др. от диабазофилитоидната формация. Разпространени са триаските, лорските и долнокредните плиткоморски утаечни скали: червени пясъчници, конгломерати, мергели, варовици, песъчливи мергелни и доломитни варовици и др. главно неозойски наслаги.
В района на естествените смърчови насаждения между девонските се разкриват следсилурски образования. По централното Старопланинско било те са от гранити, диорити и гранитодиорити, а долната ивица е съставена от порфирни гранити, аплити и гранитодиорити. Над горната граница на гората основните скали са припокрити с големи каменни потоци. В долната част на стопанството, под линията на ”гламите”, терена е изграден от варовици, мергели, пясъчници и глинести шисти. Южно от ”Бялата глама” се разкриват долно триасови пясъчници и конгломерати.

 

Таблица 2
за температурата на въздуха

Климатичен район с надморска височина в метри Средна годишна температура Средна от год. абсолютна минимална Средна от год. абсолютна максимална
Предбалкански нископланински район (до 1000 м н.в.) 10.6/11.7 -22.9/-35.5 38.5/43.5
Планински район - среднопланинска част (1000-2000 м н.в.) 4.8/7.0 -22.2/-26.7 28.2/35.5

Таблица 3
за количеството на валежите

Климатичен район с надморска височина в метри Сума валежи годишно в мм Месец минимална валежна сума Месец максимална валежна сума
Предбалкански нископланински район (до 1000 м н.в.) 493-661 II VI
Планински район - среднопланинска част (1000-2000 м н.в.) 832-1296 II VI

Таблица 4
за разпределението на дървопроизводителната площ по почвени типове (горски фонд, предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд)

Типове горски почви Площ в ха %
светлосива горска 704.00 4.4
сива горска 2591.20 16.2
тъмносива горска 22.00 0.1
кафява светла 1448.60 9.1
кафява преходна 8282.40 51.9
кафява тъмна 2136.20 13.4
планинска тъмна 762.60 4.8
Всичко: 15947 100.0

Общата площ на община Чупрене е 33121,9 ха, а лесистостта е 55,3%. Държавният горски фонд се поделя на гори и горски площи (16801,8 ха) и горски пасища (8,3 ха). Горите извън ДГФ са всичко 1507,0 ха, от които предоставен горски фонд 685,9 ха, ССФ 112,5 ха и 708,0 ха неусвоени гори, изключвани с различни РМС.
В лесоустройствения проект от 1985 година е предвидено общо ползване в размер на 353820 куб.м стояща маса от всички видове сечи. Общо за ревизионния период от 12 години (1985-1996) са отсечени от всички видове сечи 168021 куб.м., което е 50.3% от предвиденото по лесоустройствен проект.

Таблица 5
за разпределението на горската площ по вид на земите

Вид на земята Площ в ха %
Залесена площ 15702.20 93.4
Незалесена дървопроизводителна площ 244.80 1.5
Недървопроизводителна площ 854.80 5.1
Горски пасища 8.30 0.0
Всичко: 16810.1 100.0

Таблица 6
за разпределението на горската площ по вид на горите

Вид на горите Площ в ха %
Иглолистни 3912.90 23.3
Широколистни високостъблени 6024.90 35.8
За реконструкция 1605.90 9.6
Издънкови за превръщане 4864.50 28.9
Нискостъблени 401.90 2.4
Всичко: 16810.1 100.0

Таблица 7
за разпределението на общата площ по групи гори и функции (горски фонд, предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд)

Групи гори Иглолистни Широколистни Всичко
обща площ залесена обща площ залесена обща площ залесена
ДС Функции 2684.40 2605.80 10962.30 10263.40 13646.70 12869.20
Защитни 230.30 216.00 1243.50 1040.80 1473.80 1256.80
Рекреационни 0.00 0.00 32.70 29.20 32.70 29.20
Защитени 935.20 842.70 176.00 166.90 1111.20 1009.60
Други 63.00 63.00 474.40 474.40 537.40 537.40
Общо ЗРЗТ 1228.50 1121.70 1926.60 1711.30 3155.10 2833.00
Общо ЗРЗТ+ДСФ 3912.90 3727.50 12888.90 11974.70 16801.80 15702.20
Общо ЗРЗТ 1228.50 1121.70 1926.60 1711.30 3155.10 2833.00
Общо ДСФ+ЗРЗТ 3912.90 3727.50 12888.90 11974.70 16801.80 15702.20
Горски пасища 0.00 0.00 8.30 0.00 8.30 0.00
Общо 9054.30 8576.70 27712.70 25660.70 36767.00 34237.40

Санитарното състояние на горите в района на стопанството е сравнително добро. Продължителната суша през ревизионния период е главната причина за съхнене при бора, цера и отчасти акацията. При смърча в местността ”Бекинска шобурка” се наблюдава съхнене на единични и малки групи дървета. Сухите дървета от своя страна стават естествен развъдник за всякакви гъбни и насекомни вредители. На някои места се установиха и повреди от паша в културите.
От насекомните вредители епизодични нападения са наблюдавани от буков скокльо. Стопанисващите органи не са предприемали сериозни мерки за подобряване на санитарното състояние на гората. Предимство в последните години се е давало на санитарните сечи. Полагани са и усилия за предпазване от дивечови повреди и паша, но в това отношение успехите не са големи, особенно що се отнася до опазване на подраста.

Няма данни.

На територията на Биосферен резерват “Чупрене” се срещат редки представители на нашата фауна: глухар, кръсточовка, дива котка и др.

На територията на ДГС ”Чупрене” са обявени защитени природни територии:
Биосферен резерват ”Чупрене”
В първоначалната си форма резерват ”Чупрене” е създаден със Заповед № 358/09.02.1973 г., с обща площ 936,5 ха. Със същата заповед и по същото време е обявен и резерват ”Орлов Камък” върху площ от 322,7 ха, в т.ч. 49,3 ха към ГС ”Чупрене”.
Биосферният резерват е обявен със заповед № 506/11.07.1979 год., с обща площ 1439,2 ха. На ДГС ”Чупрене”, принадлежат 1111,2 ха обща горска площ, в т.ч. 1009,6 ха залесена и 101,6 ха незалесена площ, а на ДГС ”Белоградчик” - 273,4 ха, в това число 211,2 ха залесена и 62,2 ха незалесена горска площ. Останалата площ от 54,6 ха, включва поземлен фонд - високопланинските пасища.
Вековно дърво “Полски бряст”, обявено със заповед № 361 от 05.02.1956г. в землището на с.Протопопинци, с височина 26 м, обиколка над 5 м и възраст над 200 год.