НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Оряхово

Контакт със звеното:
Директор: инж. Снежана Гарданска
Телефон: 09171 24 19
Факс: 09171 24 87
Електронна поща: dgs_oriahovo@abv.bg
Адрес: гр. Оряхово, ПК 3300, ул. Коста Лулчев 5

Интернет страница: dgsoriahovo.iag.bg

Държавно горско стопанство “Оряхово” се намира в Северна България. На север граничи с държавната граница между България и Румъния - река Дунав, на изток с ДГС ”Плевен”, на юг с ДГС ”Враца”, а на запад с ДГС ”Лом” и ДГС ”Монтана”.
Територията на ДГС ”Оряхово” се намира в област Монтана и обхваща землищата на следните общини:
Oбщина гр. Оряхово, със следните населени места - гр. Oряхов…
Лесоустройствен план