Начало

РДГ Берковица

Дежурен телефон на РДГ - Берковица за приемане на уведомления от
собствениците или ползвателите на обекти по чл. 206 от Закона за горите –
0879 884090.

Flower  BG06RDNP001-8.004 - Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"., Оперативна програма 2014BG06RDNP001 - Програма за развитие на селските райони, с бенефициент РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА (000777262), наименование: Изграждане на Интегрирана система за ранно откриване на пожари на територията на РДГ Берковица и регистрационен номер: BG06RDNP001-8.004-0018-C02.

 


РДГ – Берковица носи името на град Берковица, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция обхваща северозападната част на България като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на изток с РДГ - Ловеч, на юг с РДГ  – София и на запад се ограничава от държавната граница с Република Сърбия.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ  - Берковица стопанисва горския фонд на територията на областите Монтана, Враца и Видин със следните общини: Брегово, Ново село, Бойница, Видин, Кула, Грамада, Макреш, Белоградчик, Димово, Ружинци, Чупрене, Чипровци, Георги Дамяново, Берковица, Вършец, Мездра, Роман, Монтана, Бойчиновци, Криводол, Враца, Борован, Бяла Слатина, Лом, Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия и Оряхово.


РДГ - Берковица уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.

____________________________________________________________________________________

ВАЖНО! 


ЗАПОВЕД на Директора на РДГ - Берковица, определяща реда за приемане на заявления за разглеждане и утвърждаване на горскостопански програми за поземлени имоти в горски територии, собственост на физически и/или юридически лица.        

ПРИЛОЖЕНИЯ към заповедта.

 

Заповед за удължаване срока за разглеждане на ГСП.

 

Заповед №1126 от 07.12.2023 г. на Изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на Сортиментна ведомост, Карнет-опис, Технологичен план и План-извлечение.

 


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,   

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на гражданите, Ви уведомяваме следното: 

Регионална дирекция по горите – Берковица осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите в рамките на обявеното работно време от 8:30 ч. до 17:00 ч., като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез: 

- Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“; 

- електронната поща на дирекциятаrugberkovitca@iag.bg;

- лицензиран пощенски оператор;

- на телефон 0953/80 300. 

Заплащане на такси за заявени административни услуги може да извършите и по банков път на сметка: 

IBAN: BG44UBBS80023106171102, BIC UBBSBGSF на банка ОББ гр.Берковица

Административни услуги предоставени от РДГ - Берковица.

Харта на клиента.

Вътрешни правила за организиране на административното обслужване.

Списък на електронните административни услуги предоставяни в РДГ-Берковица

Документи за предоставяне на достъп до обществена информация.

__________________________________________________________________________________________

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ / ПОЛЗВАТЕЛИ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОБИЛНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ!

Регионална дирекция по горите – Берковица информира всички заинтересовани страни за следното: 

Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии (НКОГТ), обнародвана в Държавен вестник, бр. 89 от 12.11.2019 г., в съответствие с която: „Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в Регионална дирекция по горите – Берковица:

1. Копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства;

2. Заверено копие от документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството;

3. Удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържаща потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата (важи за собствениците /ползвателите на товарни превозни средства и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев).

В тази връзка, с цел изпълнението на новите изисквания по отношение на  транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства собствениците/ползвателите на товарни превозни средства за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти следва да предоставят всички данни, изискуеми по чл. 14 б, ал. 3 и ал. 5 от НКОГТ в Регионална дирекция по горите – Берковица, съгласно чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, преди товарните транспортни средства да се използват за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти след срока на влизане в сила на промените.

 

 
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17.00 ч.

Адрес: гр. Берковица, ПК 3500, ул. "Митрополит Кирил" № 13, ет. 3

Телефон: 0953 80 300

Факс: 0953 80 301

Електронна поща: rugberkovitca@iag.bg

Работно време на Центъра за административно обслужване

/деловодство/

от понеделник до петък

е непрекъснато от 8:30 до 17:00 ч.

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995